Complaint Regulations

├Üvodn├ę ustanovenia

 1. Tento reklama─Źn├Ż poriadok je s├║─Źas┼ąou obchodn├Żch podmienok pred├ívaj├║ceho. Defin├şcie v obchodn├Żch podmienkach pred├ívaj├║ceho sa vz┼ąahuj├║ aj na tento reklama─Źn├Ż poriadok.
 2. Reklam├ícia tovaru sa pri kupuj├║com, ktor├Ż je spotrebite─żom riadi obchodn├Żmi podmienkami predajcu, t├Żmto reklama─Źn├Żm poriadkom, Ob─Źianskym z├íkonn├şkom a Z├íkonom o ochrane spotrebite─ża.
 3. Reklam├ícia tovaru sa pri kupuj├║com, ktor├Ż je podnikate─żom sa riadi obchodn├Żmi podmienkami predajcu, t├Żmto reklama─Źn├Żm poriadkom Obchodn├Żm z├íkonn├şkom.

 

Z├íkladn├ę podmienky reklam├ície

 1. Ak sa vyskytne u zak├║pen├ęho tovaru v z├íru─Źnej dobe vada, m├í kupuj├║ci pr├ívo t├║to vadu reklamova┼ą.
 2. Za vadu tovaru nemo┼żno pova┼żova┼ą zmeny vlastnosti tovaru, ktor├ę vznikli v priebehu z├íru─Źnej doby v d├┤sledku jeho opotrebovania, nespr├ívneho pou┼ż├şvania alebo pou┼ż├şvania v rozpore s ├║─Źelom, na ktor├Ż je dan├Ż tovar ur─Źen├Ż, nevhodnej ─Źi zanedbanej z├íkladnej ├║dr┼żby, nespr├ívnom z├ísahu zo strany kupuj├║ceho, pr├şpadne tretej osoby a/alebo nespr├ívnom skladovan├ş tovaru. Vadou tovaru nie je taktie┼ż men┼í├ş rozdiel v ┼ítrukt├║re l├şcnej kresby pr├şrodnej ko┼że. Pri pou┼żit├Żch veciach  nezodpoved├í pred├ívaj├║ci za vady vzniknut├ę ich pou┼żit├şm alebo opotreben├şm.
 3. Ak uplatn├ş kupuj├║ci pr├ívo zo zodpovednosti za vady predan├ęho tovaru riadne a v─Źas, je pred├ívaj├║ci alebo n├şm poveren├Ż zamestnanec povinn├Ż o reklam├ícii rozhodn├║┼ą ihne─Ć, v zlo┼żitej┼í├şch pr├şpadoch do troch pracovn├Żch dn├ş. Do tejto doby sa nezapo─Ź├ştava doba potrebn├í na odborn├ę pos├║denie vady. Vybavenie reklam├ície v┼íak nesmie trva┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş.

Miesto a sp├┤sob uplatnenia reklam├ície

1.Pokia─ż chce spotrebite─ż reklamova┼ą tovar, odpor├║─Źame kontaktova┼ą pred├ívaj├║ceho na e-mailovej adrese ………………………………..(do predmetu spr├ívy uvies┼ą REKLAMACIA). Do spr├ívy je kupuj├║ci povinn├Ż uvies┼ą ozna─Źenie reklamovan├ęho tovaru, pop├şsa┼ą d├┤vod reklam├ície a prilo┼żi┼ą k├│piu fakt├║ry alebo dokladu o zaplaten├ş za reklamovan├Ż tovar. Inform├ície o reklamovanom tovare m├┤┼że spotrebite─ż uvies┼ą aj v reklama─Źnom formul├íri a n├ísledne tento zasla┼ą spolu s k├│piou fakt├║ry alebo dokladu o zaplaten├ş za reklamovan├Ż tovar pred├ívaj├║cemu po┼ítou alebo na e-mail uveden├Ż vy┼í┼íie.

 1. Ak je reklam├ícia uplatnen├í prostredn├şctvom prostriedkov dia─żkovej komunik├ície, pred├ívaj├║ci spotrebite─żovi ihne─Ć doru─Ź├ş potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície. Ak by z ak├ęhoko─żvek d├┤vodu nebolo mo┼żn├ę potvrdenie doru─Źi┼ą ihne─Ć, doru─Ź├ş ho pred├ívaj├║ci bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície.
 2. Reklamovan├Ż tovar m├┤┼że spotrebite─ż zasla┼ą naadresu pred├ívaj├║ceho: Tibor Kiss- RETRO4 design, Pra┼żsk├ę n├ímestie 2226/28, 946 03 Kol├írovo, I─îO: 41 260 198. Je vhodn├ę tovar zasiela┼ą v origin├ílnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovuj├║com n├írokom prepravy krehk├ęho tovaru a to vr├ítane v┼íetk├ęho pr├şslu┼íenstva a ozna─Źi┼ą z├ísielku pr├şslu┼ín├Żmi symbolmi, preto┼że pred├ívaj├║ci neru─Ź├ş za pr├şpadn├ę mechanick├ę po┼íkodenie pred prijat├şm tovaru. V pr├şpade opr├ívnenej reklam├ície m├í spotrebite─ż n├írok na n├íhradu po┼ítovn├ęho v najni┼ż┼íej nutnej v├Ż┼íke k bezpe─Źn├ęmu doru─Źeniu (nutn├ę dolo┼żi┼ą doklad k tejto preprave). V pr├şpade neopr├ívnenej reklam├ície nem├í spotrebite─ż n├írok na n├íhradu svojich n├íkladov spojen├Żch s vybaven├şm reklam├ície a s├║─Źasne ani pred├ívaj├║ci nem├í n├írok na n├íhradu n├íkladov, ktor├ę vznikli na jeho strane (pokia─ż zo strany spotrebite─ża ne┼ílo napr. o opakovan├║ bezd├┤vodn├║ reklam├íciu, u ktorej sa u┼ż d├í usudzova┼ą, ┼że sa z jeho strany jednalo o zneu┼żitie pr├ív spotrebite─ża).

 

Lehota pre uplatnenie reklamácie

 1. Pr├íva zo zodpovednosti za vady mus├ş kupuj├║ci uplatni┼ą u pred├ívaj├║ceho bez zbyto─Źn├ęho odkladu po ich zisten├ş, najnesk├┤r v┼íak do uplynutia z├íkonom stanovenej z├íru─Źnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo d┼ła prevzatia tovaru. Pri pou┼żit├Żch veciach  nezodpoved├í pred├ívaj├║ci za vady vzniknut├ę ich pou┼żit├şm alebo opotreben├şm a z├íru─Źn├í doba je 12 mesiacov odo d┼ła ich prevzatia kupuj├║cim. Potravin├írsky tovar si mus├ş zachova┼ą svoju kvalitu a zdravotn├║ nez├ívadnos┼ą do d├ítumu spotreby, alebo d├ítumu minim├ílnej trvanlivosti vyzna─Źenej na obale.
 2. Pri r├Żchlo kaziacom sa tovare, mus├ş kupuj├║ci reklam├íciu uplatni┼ą najnesk├┤r nasleduj├║ci de┼ł od prevzatia tovaru kupuj├║cim, inak mu pr├ívo reklamova┼ą tak├Żto tovar zanikne.
 3. Ak sa vybav├ş reklam├ícia opravou tovaru, predl┼żuje sa z├íru─Źn├í doba o obdobie od uplatnenia pr├íva na odstr├ínenie vady do doby, kedy je kupuj├║ci povinn├Ż opraven├Ż tovar prevzia┼ą. Hne─Ć ako kupuj├║ci uplatn├ş niektor├ę z pr├ív zo zodpovednosti za vady, napr├şklad pr├ívo na opravu tovaru ─Źi z─żavu, vykonal vo─żbu a uplatnil jedno z mo┼żn├Żch pr├ív, je t├Żmto prejavom v├┤le viazan├Ż a nem├┤┼że vo─żbu uplatnen├ęho pr├íva meni┼ą, pokia─ż sa nedohodne s pred├ívaj├║cim inak.
 1. Pokia─ż bude reklam├ícia vyrie┼íen├í v├Żmenou vadn├ęho tovaru za nov├Ż, za─Źne be┼ża┼ą z├íru─Źn├í lehota znovu od prevzatia tovaru.
 2. Pred├ívaj├║ci pos├║di opr├ívnenos┼ą reklam├ície nedostatku na tovare a po pos├║den├ş vyrozumie kupuj├║ceho e-mailom o sp├┤sobe vybavenia reklam├ície.

 

Odstr├ínite─żn├ę vady

 1. Za odstr├ínite─żn├║ vadu sa pova┼żuje tak├í vada, kedy jej odstr├ínen├şm (opravou) neutrpia vzh─żad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstr├ínenie mo┼żno uskuto─Źni┼ą bez zbyto─Źn├ęho odkladu, a ktorej odstr├ínenie je ├║─Źeln├ę.
 2. Pri v├Żskyte odstr├ínite─żnej vady m├í spotrebite─ż pr├ívo po┼żadova┼ą jej bezplatn├ę, v─Źasn├ę a riadne odstr├ínenie.
 3. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że v┼żdy namiesto odstr├ínenia vady vymeni┼ą vadn├║ vec za bezvadn├║ (bezchybn├║), ak to spotrebite─żovi nesp├┤sob├ş z├íva┼żn├ę ┼ąa┼żkosti.

 

Neodstr├ínite─żn├ę vady

 1. Za neodstr├ínite─żn├║ vadu sa pova┼żuje tak├í vada, ktor├í br├íni riadnemu u┼ż├şvaniu tovaru, a ktor├║ nie je mo┼żn├ę odstr├íni┼ą, alebo jej odstr├ínenie je ne├║─Źeln├ę.
 2. Ak ide o vadu neodstr├ínite─żn├║, nesp├┤soben├║ nedbalos┼ąou pri u┼ż├şvan├ş samotn├Żm spotrebite─żom, m├í spotrebite─ż pr├ívo po┼żadova┼ą:

– v├Żmenu tovaru za nov├Ż a bezchybn├Ż,

– odst├║penie od k├║pnej zmluvy.

 1. V pr├şpade, ak charakter neodstr├ínite─żnej vady nebr├íni riadnemu u┼ż├şvaniu veci ako veci bez vady (vady estetick├ę…), m├í spotrebite─ż pr├ívo na primeran├║ z─żavu z k├║pnej ceny tovaru. Pri poskytovan├ş z─żavy sa prihliada na charakter vady, stupe┼ł a sp├┤sob opotrebenia tovaru, d─║┼żke jeho u┼ż├şvania a k mo┼żnostiam jeho ─Ćal┼íieho u┼ż├şvania.

 

Prevencia a predch├ídzanie ┼íkod├ím na tovare

 1. Z├íkladnou podmienkou pre zachovanie dobr├ęho stavu zak├║pen├ęho tovaru a jeho funk─Źnosti je riadna prevencia kupuj├║ceho formou z├íkladnej ├║dr┼żby. T├íto povinnos┼ą kupuj├║ceho vypl├Żva zo v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov, v zmysle ktor├Żch je ka┼żd├Ż povinn├Ż po─Ź├şna┼ą si tak, aby nedoch├ídzalo ku ┼íkod├ím.

2 Pred pou┼żit├şm tovaru je spotrebite─ż povinn├Ż obozn├ími┼ą sa s funkciami a mo┼żnos┼ąami zak├║pen├ęho tovaru t├Żm, ┼że si pozorne pre─Ź├şta inform├ície uveden├ę v n├ívode na pou┼żitie zak├║pen├ęho tovaru a pr├şpadne aj obsah ─Ćal┼í├şch dokumentov prilo┼żen├Żch k zak├║pen├ęmu tovaru.

 

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

 1. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu reklama─Źn├ęho poriadku bez uvedenia d├┤vodu alebo v pr├şpade zmeny ak├Żchko─żvek s├║visiacich pr├ívnych predpisov, ─Źi v pr├şpade zmeny s├║dnej praxe t├Żkaj├║cej sa zmluvn├Żch vz┼ąahov t├Żmto reklama─Źn├Żm poriadkom upraven├Żch.
 2. Tento reklama─Źn├Ż poriadok nadob├║da platnos┼ą 1.10.2018.